Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2017
Home arrow News arrow Latest 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z


Η 3η Συνάντηση της Παν/ξου Συνελεύσεως των Επισκόπων PDF Print E-mail

Ἡ ?ρίτη Συνάντησις τῆς Πανορθοδόξου Συνελεύσεως τῶν Ἐπισκόπων μέ Ἐκκλησίας ἐν ταῖς Βρετανικαῖς Ν?σοις ἔλαβε χώραν τ?ν Πέμπτην, dosage 30 Ἰουνίου 2011, ambulance ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, Hatfield, Hertfordshire. Πρό τῆς Συναντ?σεως, οἱ Ἐπίσκοποι συνελειτούργησαν κατά τ?ν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑορταζούσης φιλοξενούσης Κοινότητος.

 

Οἱ κάτωθι Ἐπίσκοποι παρέστησαν εἰς τ?ν συνεδρίαν:

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος

(τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σουρώζ κ. Έλισσαῖος

(τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Δυτικῆς καί Νοτίου Εὐρώπης κ. Ἰωσ?φ

(τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Βερολίνου, Γερμανίας καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Μᾶρκος

(τῆς Ὑπερορίου Ὀρθοδόξου Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας)

Ὁ Πανιερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Kerch κ. Ἀνατόλιος

(τῆς Ἐπισκοπῆς Σουρώζ)

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος ?ροπαίου κ. Ἀθανάσιος

(τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων).

 

Δέν ἠδυν?θησαν ἵνα παραστῶσιν οἱ κάτωθι:

 

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Δυτικῆς καί Κεντρώας Εὐρώπης κ. Ἰωάννης

(τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Μεγάλης Βρετανίας καί Σκανδιναυΐας κ. Dositej

(τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Dmanisi καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Ζ?νων

(τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας)

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κεντρώας καί Δυτικῆς Εὐρώπης κ. Συμεών

(τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Παρνασσοῦ κ. Ίωάννης

(τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπῆς ἐν Μεγάλῃ Βρετανίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου)

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος

(τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων), και

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυανέων κ. Χρυσόστομος

(τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων).

 

Παρέστησαν ὡσαύτως εἰς τ?ν Συνάντησιν οἱ κάτωθι:

 

Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Samir Gholam

(ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μητροπολίτου Δυτικῆς καί Κεντρώας Εὐρώπης κ. Ἰωάννου)

Ὁ Αἰδεσιμώτατος Dragan Lazic

(ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἐπισκόπου Μεγάλης Βρετανίας καί Σκανδιναυΐας κ. Dositej)

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος Παπαβασιλείου

(Γραμματεύς)

 

Ἡ Συνάντησις τῶν Ἐπισκόπων ?ρξατο μετά τό πανηγυρικόν γεῦμα, τό πρεσφερθέν ὑπό τῆς φιλοξενούσης Κοινότητος.

 

Οἱ Ἐπίσκοποι συνεζ?τησαν τά κάτωθι θέματα:

 

Α) Οἱ ποικίλοι τρόποι, οἱ ἀκολουθούμενοι ὑπό τῶν Ἐπισκοπῶν, προπαρασκευῆς τῆς Θείας Κοινωνίας, καί οἱ κανονισμοί ἀναφορικῶς πρός τούς μικτούς γάμους, ὡς καί ἡ δυνατότης συμπεφωνημένης θέσεως ἐπί τῶν ἀνωτέρων θεμάτων.

 

Β) Ὑλικόν διά κατ?χησιν καί ἡ ἐκπαίδευσις κληρικῶν καί κατηχητών.

 

Γ) Κανονικά θέματα ἀναφορικῶς πρός τ?ν μεταπ?δησιν καί τάς ἐπισκέψεις κληρικῶν ἐκ τῆς μιᾶς είς τ?ν ἄλλην ἐπισκοπ?ν.

 

Δ) Ἡ προοπτικ? διά μίαν Πανορθόδοξον Σύναξιν.

 

Οἱ Ἐπίσκοποι ἀπεφάφισεν ὅπως:

 

1.     Ἡ Ποιμαντικ? Ἐπιτροπ? τῆς Συνελεύσεως (προεδρευομένης ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλισσαίου) ὀφείλει ὅπως ἐτοιμάσῃ ποιμαντικάς εἰσηγ?σεις ἀναφορικῶς προς α) τ?ν προπαρασκευ?ν τῆς Θείας Κοινωνίας, β) τούς μεικτούς γάμους, καί γ) τ?ν μεταπ?δησιν κληρικῶν έκ τῆς μιᾶς εἰς τ?ν ἄλλην Ἐπισκοπ?ν.

 

2.     Ἡ Ἐκπαιδευτικ? Ἐπιτροπ? τῆς Συνελεύσεως (προεδρευομένης ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Γρηγορίου) ὀφείλει ὅπως ἐξετάσῃ τά ὑπάρχοντα φυλλάδια καί ἔντυπα περί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τ?ν Πίστιν καί τά Ἱερά Μηστ?ρια αὐτῆς, πρός μελέτην ὑπό τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως.

 

Ἡ ἑπομένη Ἐπισκοπικ? Συνέλευσις:

 

Ἡ ἑπομένη Ἐπισκοπικ? Συνέλευσις θά λάβῃ χώραν τ?ν Πέμπτην, 24ην Νοεμβρίου 2011, ἐν τῷ ἐν Λονδίνῳ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Κοιμ?σεως τῆς Θεοτόκου καί Ἁγίων Πάντων τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας.

 

Ἐν Λονδίνῳ, τῇ 1ῃ Ἰουλίου 2011.

 

 

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς

Πανορθοδόξου Συνελεύσεως τῶν Ἐπισκόπων

 
< Prev   Next >

Find us on Facebook

Follow us on Facebook

British Saints

Greek Orthodox Schools

Saint Cyprian Greek Orthodox Primary Academy 

St Andrew the Apostle Greek Orthodox School 

RSS Feed