Παρασκευή, 31 Ιούλιος 2015
Home arrow News arrow Latest 

Newsletter


ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z


Η 3η Συνάντηση της Παν/ξου Συνελεύσεως των Επισκόπων PDF Print E-mail

Ἡ Τρίτη Συνάντησις τῆς Πανορθοδόξου Συνελεύσεως τῶν Ἐπισκόπων μέ Ἐκκλησίας ἐν ταῖς Βρετανικαῖς Νήσοις ἔλαβε χώραν τήν Πέμπτην, 30ήν Ἰουνίου 2011, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, Hatfield, Hertfordshire. Πρό τῆς Συναντήσεως, οἱ Ἐπίσκοποι συνελειτούργησαν κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑορταζούσης φιλοξενούσης Κοινότητος.

 

Οἱ κάτωθι Ἐπίσκοποι παρέστησαν εἰς τήν συνεδρίαν:

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος

(τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σουρώζ κ. Έλισσαῖος

(τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Δυτικῆς καί Νοτίου Εὐρώπης κ. Ἰωσήφ

(τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Βερολίνου, Γερμανίας καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Μᾶρκος

(τῆς Ὑπερορίου Ὀρθοδόξου Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας)

Ὁ Πανιερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Kerch κ. Ἀνατόλιος

(τῆς Ἐπισκοπῆς Σουρώζ)

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος

(τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων).

 

Δέν ἠδυνήθησαν ἵνα παραστῶσιν οἱ κάτωθι:

 

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Δυτικῆς καί Κεντρώας Εὐρώπης κ. Ἰωάννης

(τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Μεγάλης Βρετανίας καί Σκανδιναυΐας κ. Dositej

(τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Dmanisi καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Ζήνων

(τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας)

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κεντρώας καί Δυτικῆς Εὐρώπης κ. Συμεών

(τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Παρνασσοῦ κ. Ίωάννης

(τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπῆς ἐν Μεγάλῃ Βρετανίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου)

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος

(τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων), και

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυανέων κ. Χρυσόστομος

(τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων).

 

Παρέστησαν ὡσαύτως εἰς τήν Συνάντησιν οἱ κάτωθι:

 

Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Samir Gholam

(ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μητροπολίτου Δυτικῆς καί Κεντρώας Εὐρώπης κ. Ἰωάννου)

Ὁ Αἰδεσιμώτατος Dragan Lazic

(ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἐπισκόπου Μεγάλης Βρετανίας καί Σκανδιναυΐας κ. Dositej)

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος Παπαβασιλείου

(Γραμματεύς)

 

Ἡ Συνάντησις τῶν Ἐπισκόπων ἤρξατο μετά τό πανηγυρικόν γεῦμα, τό πρεσφερθέν ὑπό τῆς φιλοξενούσης Κοινότητος.

 

Οἱ Ἐπίσκοποι συνεζήτησαν τά κάτωθι θέματα:

 

Α) Οἱ ποικίλοι τρόποι, οἱ ἀκολουθούμενοι ὑπό τῶν Ἐπισκοπῶν, προπαρασκευῆς τῆς Θείας Κοινωνίας, καί οἱ κανονισμοί ἀναφορικῶς πρός τούς μικτούς γάμους, ὡς καί ἡ δυνατότης συμπεφωνημένης θέσεως ἐπί τῶν ἀνωτέρων θεμάτων.

 

Β) Ὑλικόν διά κατήχησιν καί ἡ ἐκπαίδευσις κληρικῶν καί κατηχητών.

 

Γ) Κανονικά θέματα ἀναφορικῶς πρός τήν μεταπήδησιν καί τάς ἐπισκέψεις κληρικῶν ἐκ τῆς μιᾶς είς τήν ἄλλην ἐπισκοπήν.

 

Δ) Ἡ προοπτική διά μίαν Πανορθόδοξον Σύναξιν.

 

Οἱ Ἐπίσκοποι ἀπεφάφισεν ὅπως:

 

1.     Ἡ Ποιμαντική Ἐπιτροπή τῆς Συνελεύσεως (προεδρευομένης ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλισσαίου) ὀφείλει ὅπως ἐτοιμάσῃ ποιμαντικάς εἰσηγήσεις ἀναφορικῶς προς α) τήν προπαρασκευήν τῆς Θείας Κοινωνίας, β) τούς μεικτούς γάμους, καί γ) τήν μεταπήδησιν κληρικῶν έκ τῆς μιᾶς εἰς τήν ἄλλην Ἐπισκοπήν.

 

2.     Ἡ Ἐκπαιδευτική Ἐπιτροπή τῆς Συνελεύσεως (προεδρευομένης ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Γρηγορίου) ὀφείλει ὅπως ἐξετάσῃ τά ὑπάρχοντα φυλλάδια καί ἔντυπα περί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τήν Πίστιν καί τά Ἱερά Μηστήρια αὐτῆς, πρός μελέτην ὑπό τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως.

 

Ἡ ἑπομένη Ἐπισκοπική Συνέλευσις:

 

Ἡ ἑπομένη Ἐπισκοπική Συνέλευσις θά λάβῃ χώραν τήν Πέμπτην, 24ην Νοεμβρίου 2011, ἐν τῷ ἐν Λονδίνῳ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί Ἁγίων Πάντων τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας.

 

Ἐν Λονδίνῳ, τῇ 1ῃ Ἰουλίου 2011.

 

 

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς

Πανορθοδόξου Συνελεύσεως τῶν Ἐπισκόπων

 
< Prev   Next >

British Saints

Greek Orthodox Schools

Saint Cyprian Greek Orthodox Primary Academy 

St Andrew the Apostle Greek Orthodox School 

RSS Feed