Enciclică pentru începutul Sfântului și Marelui Post 2024

În fiecare an, la vremea rânduită, când iarna face loc primăverii, ne pregătim inimile, mințile și trupurile pentru binecuvântata călătorie a Sfântului și Marelui Post. Această călătorie ne îndreaptă pașii pe o cale anume pregătită pentru noi, de la ultimele zile ale slujirii lui Hristos pe pământ, la nedreapta Sa osândire, la smerirea desăvârșită pe care a răbdat-o, la patima Sa cea de bunăvoie și răstignirea pe Cruce, ajungând în cele din urmă până la inima credinței noastre creștine: Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Sfântul și Marele Post este de asemenea o chemare de a ne împărtăși de Învierea lui Hristos prin pocăință. Pocăința este mai mult decât o nevoință de înfrânare sau o întețire vremelnică a strădaniilor noastre; este o chemare de a ne reorândui fiecare aspect al ființei noastre după pilda iubirii desăvârșite a lui Hristos. Pocăința ne ajută să dobândim „ochi de văzut” și „urechi de auzit” vestea biruinței mântuitoare asupra morții și stricăciunii și să o trăim noi înșine în viața noastră.

În perioada premergătoare Sfântului și Marelui Post și apoi pe tot parcursul Postului, cântăm în fiecare duminică la Utrenie: „Ușile pocăinței deschide-mi mie, Dătătorule de viață, că mânecă duhul meu la Biserica Ta cea sfântă…”. Pocăința poate începe cu simțăminte de mâhnire și regret pentru păcatele noastre, însă roadele pocăinței fac să crească în noi dorința de a-L căuta neîncetat pe Dumnezeu, de a ne împărtăși mai deplin de bucuria Învierii lui Hristos. Începem să ne adăpăm din „izvorul de apă curgătoare spre viața veșnică” (In. 4, 14), mai ales după ce înțelegem că orice altă făgăduință pământească de „mântuire” și „înviere” este neîndestulătoare, ca o apă ce nu potolește setea.

Evangheliile celor trei duminici dinaintea Postului Mare ne dau prețioase îndrumări pentru pocăința noastră, arătându-ne condițiile necesare pentru a-L primi pe Hristos cel Înviat în inimile noastre. Pilda vameșului și a fariseului ne îndeamnă să ne cercetăm cu luare aminte înclinările inimii pentru a ocoli amăgirile mândriei și ale îndreptățirii de sine, arătându-ne totodată că înțelept este a ne apropia de Dumnezeu cu smerenie și inimă înfrântă. În Pilda fiului risipitor învățăm că Dumnezeu este pururea gata să ne primească din nou în îmbrățișarea Sa iubitoare, oricât de departe am fi rătăcit. Evanghelia Judecății de Apoi ne amintește cu câtă uimire ne dăm seama că avem mereu înaintea noastră prilejuri de pocăință și de mântuire, că Hristos cel Înviat este prezent în fiecare clipă a vieții noastre și în fiecare întâlnire, chiar și cu „cel mai mic dintre frații noștri”. „Doamne, când Te-am văzut noi pe Tine…?”.

Așadar, întăriți cu aceste lecții, cum vom purcede la lucrarea pocăinței? Biserica, în înțelepciunea ei, ne pune înainte anumite nevoințe care ne ajută să ne încredințăm de adevărul Învierii în viața noastră de zi cu zi. Prin post, rugăciune, milostenie, priveghere, ascultare, tăcere și alte nevoințe, ne arătăm și ne întărim dorința de a împreună-lucra cu dragostea lui Hristos. Învățăm să îngăduim puterii Sale dătătoare de viață să ne preschimbe după voia Lui. Aceste forme de nevoință nu sunt desigur, scopuri în sine, ci mijloace de a lua Învierea și a o așeza în centrul vieții noastre; cu alte cuvinte, aceste nevoințe ne pot învăța să strigăm împreună cu tâlharul pocăit: „Pomenește-mă, Doamne, întru Împărăția Ta”. Nevoința Bisericii este un mare dar: este condeiul și cerneala cu care putem scrie scrisorile noastre de dragoste, de smerenie și de mulțumire Ziditorului nostru și semenilor noștri. Prin nevoință nu căutăm să ne hrănim îndreptățirea și iubirea de sine, nici să ne lăsăm inimile să devină nesimțitoare față de nevoile celor din jurul nostru, căci: „Făptuirea dreptății și a judecății este mai de preț pentru Domnul decât jertfa sângeroasă” (Pilde 21, 3).

Sfinții noștri Părinți și Cuvioasele noastre Maici, „norul de mărturii” care ne înconjoară, ne roagă cu tot dinadinsul să nu fim nepăsători față de mântuirea noastră, ci să alergăm pe cărarea pocăinței pentru a afla adăpost în casa Tatălui nostru. Sfântul Simeon Noul Teolog ne îndeamnă cu stăruință: „Rogu-vă pe toți, iubiții mei părinți și frați – și nu voi înceta a cerși iubirii voastre – să nu fiți nepăsători față de mântuirea voastră”.

Veniți deci, surori și frați, iubit popor al lui Dumnezeu, să ne ținem ochii ațintiți asupra bucuriei Învierii. Pocăința să ne fie adevărată și inimile deschise prefacerilor harului lui Dumnezeu. Să ne fie călătoria Postului Mare un prilej de adâncă înnoire și să ne călăuzească la Praznicul praznicelor cu inimi pline de slavoslovie și de recunoștință.

Mila, pacea și dragostea lui Dumnezeu să fie cu noi cu toți cei care ne începem pelerinajul către Înviere și în anul acesta.

Cu dragoste părintească și binecuvântare,

Sfântul și Marele Post, 2024

+ Arhiepiscopul Nichita al Thyateirei și al Marii Britanii