Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2017
Home arrow News arrow Latest 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z


Δελτίο τύπου της Πανόρθοδοξης Επισκοπικ?ς Συνέλευσης PDF Print E-mail

ΕΝΑΡΚ?ΗΡΙΑ Σ?ΣΚΕΨΙΣ ?ΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ? Σ?ΝΕΛΕ?ΣΕΩΣ ?ΩΝ ΒΡΕ?ΑΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

 

Ἡ Ἐναρκτ?ριος Σύσκεψις τῆς Πανορθοδόξου Συνελεύσεως τῶν Ἐπισκόπων τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τάς Βρετανικάς Ν?σους ἐπραγματοποι?θη τ?ν 21ην Ἰουνίου 2010 εἰς τόν Οἶκο Θυατείρων, τ?ν ἕδραν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας. Ἡ Συνέλευσις λειτουργεῖ συμφώνως πρός τ?ν Ἀπόφασιν πού ἐλ?φθη εἰς τ?ν 4ην Προσυνοδικ?ν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν ἐν Chambésy (Ἑλβετίας) τ?ν 13ην Ἰουνίου 2009.

 

Παρόντες ἦταν οἱ ἑξῆς Ἐπίσκοποι:

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως)

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δυτικῆς καί Κεντρικῆς Εὐρώπης κ. Ἰωάννης (Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σουρόζ κ. Ἐλισαῖος (Πατριαρχεῖον Μόσχας)

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεγάλης Βρετανίας καί Σκανδιναβίας κ. Δοσίθεος (Πατριαρχεῖον Σερβίας)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Δυτικῆς καί Νοτίου Εὐρώπης κ. Ἰωσ?φ (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας)

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Dmanisi καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Ζ?νων (Πατριαρχεῖον Γεωργίας)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Βερολίνου, Γερμανίας καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Μᾶρκος (Ὑπερόριος Ρωσικ? Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Kerch κ. Ἀνατόλιος (Ἐπισκοπ? Σουρόζ)

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος (Ἀρχιεπισκοπ? Θυατείρων)

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυανέων κ. Χρυσόστομος (Ἀρχιεπισκοπ? Θυατείρων)

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος ?ροπαίου κ. Ἀθανάσιος (Ἀρχιεπισκοπ? Θυατείρων)

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεντρικῆς καί Δυτικῆς Εὐρώπης κ. Συμεών (Πατριαρχεῖον Βουλγαρίας) καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Παρνασσοῦ κ. Ἰωάννης (Οὐκρανικ? Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπ? τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου) δέν ἠδυν?θησαν νά παραστοῦν.

 

Ἅπαντες οἱ παρόντες ἐσημείωσαν τ?ν σημασίαν αὐτῆς τῆς Συνάξεως: μέχρι τῆς σ?μερον δέν ὑπ?ρχε εἰς τάς Βρετανικάς Ν?σους Διορθόδοξος Ἐπισκοπικ? Συνέλευσις. Οἱ Ἐπίσκοποι συνεζ?τησαν τ?ν μελλοντικ?ν ὀργάνωσιν τῆς ἐργασίας των, καί ἐδημιουργ?θη μία ἐκτελεστικ? Ἐπιτροπ?, ἔχουσα τόν Ἀρχιεπίσκοπον Γρηγόριον ὡς Πρόεδρο, τόν Μητροπολίτην Ἰωάννην καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἐλισαῖον ὡς Ἀντιπροέδρους, τόν Ἐπίσκοπον Δοσίθεον ὡς ?αμίαν καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἰωσ?φ ὡς Γενικό Γραμματέα. Ὁ Ἐπίσκοπος Ζ?νων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μᾶρκος καί ὁ Μητροπολίτης Κάλλιστος ὁρίσθησαν Μέλη τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς. Ἡ Γραμματεία τῆς Ἐπιτροπῆς ἀποτελεῖται ἀπό τόν Ἀρχιμανδρίτην Βασίλειον Παπαβασιλείου καί τόν Πρωτοπρεσβύτερον Samir Gholam.

 

Συνεστ?θησαν τρεῖς Ἐπιτροπές:

 

1) Θεολογικ? Ἐπιτροπ?. Πρόεδρος: Μητροπολίτης Κάλλιστος (Εἰς τ?ν παρούσαν φάσιν θά ἀσχοληθεῖ ἐπίσης μέ λειτουργικά, κανονικά καί οἰκουμενικά ζητ?ματα,  καί μέ τ?ν προετοιμασίαν μίας συμπεφωνημένης λίστας Ἁγίων τῶν Βρετανικῶν Ν?σων)

2) Ἐπιτροπ? Ποιμαντικῆς. Πρόεδρος:Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλισαῖος (Θά ἀσχοληθεῖ μέ τάς Διορθοδόξους σχέσεις καί τ?ν διοργάνωσιν τῶν Πανορθοδόξων ἐκδηλώσεων)

3) Ἐπιτροπ? Ἐκπαίδευσης. Πρόεδρος: Ἀρχιεπίσκοπος Γρηγόριος (Θά ἀσχοληθεῖ, μεταξύ ἄλλων, μέ τούς Ἱερεῖς τῶν πανεπιστημίων, τ?ν κατ?χησιν καί τάς ἐκδόσεις)

 

Εἰς κάθε ἐπιτροπ?ν, ἑκάστη Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπ? θά διορίσει ἕναν ἀντιπρόσωπο κληρικό ? λαϊκό.

 

Κατά την διάρκειαν τῆς συζητ?σεως, οἱ Ἐπίσκοποι ἐτόνισαν ἰδιαιτέρως τ?ν ἀνάγκην διατηρ?σεως τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων ἑντός τῆς Ἐκκλησίας. Ἀνέφεραν τά ποιμαντικά προβλ?ματα πού προκύπτουν ἀπό τούς μικτούς γάμους καί τά κανονικά προβλ?ματα σχετικῶς πρός τ?ν μετάθεσιν κληρικῶν ἀπό μίαν Ἐπισκοπ?ν εἰς μίαν ἄλλην. Ἐσημείωσαν πώς ὑπάρχει ἀνάγκη νά συζητ?σουν τά τρέχοντα θέματα τῆς βιοηθικῆς καί τά ζητ?ματα πού συνδέονται μέ τ? θεολογία τοῦ ἀνθρώπου.

 

Ἀπεφασίσθη ὅπως ἡ ἑπομένη Σύσκεψις πραγματοποιηθεῖ τόν Δεκέμβριον τοῦ 2010.

 

Ἡ Σύσκεψις ἔληξε μέ ἑόρτιον γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Γρηγορίου εἰς τόν Οἶκον Θυατείρων.

 

??ν 22αν Ἰουνίου, οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τῆς Αὐτοῦ Χάριτος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας Δρος Rowan Williams ἐν τῷ Παλατίῳ τοῦ Lambeth ἔνθα καί παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον.

 

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως

 
< Prev   Next >

Find us on Facebook

Follow us on Facebook

British Saints

Greek Orthodox Schools

Saint Cyprian Greek Orthodox Primary Academy 

St Andrew the Apostle Greek Orthodox School 

RSS Feed