Δευτέρα, 03 Αύγουστος 2015
Home arrow News arrow Latest 

Newsletter


ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z


Δελτίο τύπου της Πανόρθοδοξης Επισκοπικής Συνέλευσης PDF Print E-mail

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

 

Ἡ Ἐναρκτήριος Σύσκεψις τῆς Πανορθοδόξου Συνελεύσεως τῶν Ἐπισκόπων τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τάς Βρετανικάς Νήσους ἐπραγματοποιήθη τήν 21ην Ἰουνίου 2010 εἰς τόν Οἶκο Θυατείρων, τήν ἕδραν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας. Ἡ Συνέλευσις λειτουργεῖ συμφώνως πρός τήν Ἀπόφασιν πού ἐλήφθη εἰς τήν 4ην Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν ἐν Chambésy (Ἑλβετίας) τήν 13ην Ἰουνίου 2009.

 

Παρόντες ἦταν οἱ ἑξῆς Ἐπίσκοποι:

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως)

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δυτικῆς καί Κεντρικῆς Εὐρώπης κ. Ἰωάννης (Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σουρόζ κ. Ἐλισαῖος (Πατριαρχεῖον Μόσχας)

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεγάλης Βρετανίας καί Σκανδιναβίας κ. Δοσίθεος (Πατριαρχεῖον Σερβίας)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Δυτικῆς καί Νοτίου Εὐρώπης κ. Ἰωσήφ (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας)

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Dmanisi καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Ζήνων (Πατριαρχεῖον Γεωργίας)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Βερολίνου, Γερμανίας καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Μᾶρκος (Ὑπερόριος Ρωσική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Kerch κ. Ἀνατόλιος (Ἐπισκοπή Σουρόζ)

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος (Ἀρχιεπισκοπή Θυατείρων)

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυανέων κ. Χρυσόστομος (Ἀρχιεπισκοπή Θυατείρων)

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος (Ἀρχιεπισκοπή Θυατείρων)

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεντρικῆς καί Δυτικῆς Εὐρώπης κ. Συμεών (Πατριαρχεῖον Βουλγαρίας) καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Παρνασσοῦ κ. Ἰωάννης (Οὐκρανική Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου) δέν ἠδυνήθησαν νά παραστοῦν.

 

Ἅπαντες οἱ παρόντες ἐσημείωσαν τήν σημασίαν αὐτῆς τῆς Συνάξεως: μέχρι τῆς σήμερον δέν ὑπήρχε εἰς τάς Βρετανικάς Νήσους Διορθόδοξος Ἐπισκοπική Συνέλευσις. Οἱ Ἐπίσκοποι συνεζήτησαν τήν μελλοντικήν ὀργάνωσιν τῆς ἐργασίας των, καί ἐδημιουργήθη μία ἐκτελεστική Ἐπιτροπή, ἔχουσα τόν Ἀρχιεπίσκοπον Γρηγόριον ὡς Πρόεδρο, τόν Μητροπολίτην Ἰωάννην καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἐλισαῖον ὡς Ἀντιπροέδρους, τόν Ἐπίσκοπον Δοσίθεον ὡς Ταμίαν καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἰωσήφ ὡς Γενικό Γραμματέα. Ὁ Ἐπίσκοπος Ζήνων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μᾶρκος καί ὁ Μητροπολίτης Κάλλιστος ὁρίσθησαν Μέλη τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς. Ἡ Γραμματεία τῆς Ἐπιτροπῆς ἀποτελεῖται ἀπό τόν Ἀρχιμανδρίτην Βασίλειον Παπαβασιλείου καί τόν Πρωτοπρεσβύτερον Samir Gholam.

 

Συνεστήθησαν τρεῖς Ἐπιτροπές:

 

1) Θεολογική Ἐπιτροπή. Πρόεδρος: Μητροπολίτης Κάλλιστος (Εἰς τήν παρούσαν φάσιν θά ἀσχοληθεῖ ἐπίσης μέ λειτουργικά, κανονικά καί οἰκουμενικά ζητήματα,  καί μέ τήν προετοιμασίαν μίας συμπεφωνημένης λίστας Ἁγίων τῶν Βρετανικῶν Νήσων)

2) Ἐπιτροπή Ποιμαντικῆς. Πρόεδρος:Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλισαῖος (Θά ἀσχοληθεῖ μέ τάς Διορθοδόξους σχέσεις καί τήν διοργάνωσιν τῶν Πανορθοδόξων ἐκδηλώσεων)

3) Ἐπιτροπή Ἐκπαίδευσης. Πρόεδρος: Ἀρχιεπίσκοπος Γρηγόριος (Θά ἀσχοληθεῖ, μεταξύ ἄλλων, μέ τούς Ἱερεῖς τῶν πανεπιστημίων, τήν κατήχησιν καί τάς ἐκδόσεις)

 

Εἰς κάθε ἐπιτροπήν, ἑκάστη Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπή θά διορίσει ἕναν ἀντιπρόσωπο κληρικό ἤ λαϊκό.

 

Κατά την διάρκειαν τῆς συζητήσεως, οἱ Ἐπίσκοποι ἐτόνισαν ἰδιαιτέρως τήν ἀνάγκην διατηρήσεως τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων ἑντός τῆς Ἐκκλησίας. Ἀνέφεραν τά ποιμαντικά προβλήματα πού προκύπτουν ἀπό τούς μικτούς γάμους καί τά κανονικά προβλήματα σχετικῶς πρός τήν μετάθεσιν κληρικῶν ἀπό μίαν Ἐπισκοπήν εἰς μίαν ἄλλην. Ἐσημείωσαν πώς ὑπάρχει ἀνάγκη νά συζητήσουν τά τρέχοντα θέματα τῆς βιοηθικῆς καί τά ζητήματα πού συνδέονται μέ τή θεολογία τοῦ ἀνθρώπου.

 

Ἀπεφασίσθη ὅπως ἡ ἑπομένη Σύσκεψις πραγματοποιηθεῖ τόν Δεκέμβριον τοῦ 2010.

 

Ἡ Σύσκεψις ἔληξε μέ ἑόρτιον γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Γρηγορίου εἰς τόν Οἶκον Θυατείρων.

 

Τήν 22αν Ἰουνίου, οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τῆς Αὐτοῦ Χάριτος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας Δρος Rowan Williams ἐν τῷ Παλατίῳ τοῦ Lambeth ἔνθα καί παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον.

 

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως

 
< Prev   Next >

British Saints

Greek Orthodox Schools

Saint Cyprian Greek Orthodox Primary Academy 

St Andrew the Apostle Greek Orthodox School 

RSS Feed