Ενιαίος Φορέας Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης (ΕΦΕΠΕ)

Ο Ενιαίος Φορέας Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης είναι εκπαιδευτικός φορέας επίσημα αναγνωρισμένος από την Ελληνική Πολιτεία στις 17 Απριλίου 1992 (αριθμός πρωτοκόλλου 265), και έχει έδρα το Λονδίνο. Σκοπός του ΕΦΕΠΕ είναι η προώθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου, που αποβλέπει στη διατήρηση της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας των μελών της Ελληνικής Παροικίας στο ΗνωμένοΒασίλειο και ο συντονισμός των προσπαθειών των παροικιακών σχολείων, μέσα στα νομοθετικά πλαίσια της φιλοξενούσας χώρας. Μέσα στις αρμοδιότητές του ΕΦΕΠΕ είναι να συνεργάζεται με τις Εκπαιδευτικές Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και να επιλύει οποιοδήποτε πρόβλημα εκπαιδευτικής και πολιτιστικής φύσης.

Παράλληλα, να προωθεί και να υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα ελληνικά σχολεία των αποδήμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και τις Εκπαιδευτικές Αποστολές των δύο Υπουργείων. Ο ΕΦΕΠΕ συντονίζει, παρακολουθεί και καθοδηγεί την όλη εκπαιδευτική προσπάθεια των παροικιακών σχολείων μέσω των αρμοδίων εκπαιδευτικών συμβούλων/επιθεωρητών που διορίζονται από τα Υπουργεία Ελλάδας και Κύπρου. Εννοείται ότι το κάθε σχολείο εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του. Το ταμείο του κάθε σχολείου ελέγχεται πλήρως και αποκλειστικά από τη σχολική επιτροπή ή τον Σύλλογο στον οποίο ανήκει. Επίσης, ο διορισμός των ωρομισθίων δασκάλων και οι όροι πρόσληψης και μισθοδοσίας τους είναι αρμοδιότητα της σχολικής επιτροπής ή του συλλόγου στον οποίο ανήκει το σχολείο. Εν συνεχεία, ο ΕΦΕΠΕ μεριμνά για την εξεύρεση χώρων και τη στελέχωση όλων των παροικιακών σχολείων που λειτουργούν και ιδρύει νέα, όπου κρίνεται αναγκαίο. Η στελέχωση των σχολείων εξασφαλίζεται με την αξιοποίηση των μελών των δύο Εκπαιδευτικών Αποστολών και με τον διορισμό ωρομισθίων εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, διοργανώνει εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, εφοδιάζει τα παροικιακά σχολεία με τα απαραίτητα διδακτικά και άλλα μέσα (βιβλία, οπτικοακουστικά μέσα κλπ) και διαχειρίζεται οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία του ΕΦΕΠΕ.

Πρόεδρος του ΕΦΕΠΕ είναι ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας και δύο Αντιπρόεδροι οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές/Σύμβουλοι των Εκπαιδευτικών Αποστολών Ελλάδας και Κύπρου. Στον ΕΦΕΠΕ ανήκουν οι παρακάτω φορείς.

  1. το Κεντρικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας
  2. η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Συλλόγων Ελλήνων Κυπρίων Αγγλίας (ΟΕΣΕΚΑ)
  3. τα Ανεξάρτητα Ελληνικά Σχολεία Αγγλίας (ΑΕΣΑ).