Βιογραφικό

Archbishop Nikitas Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Εὐρώπης καί Ἰρλανδίας, κ. Νικήτας Λιούλιας, Ἀποκρισάριος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῇ Ἀρχιεπισκοπῇ Καντουαρίας, ἐγεννήθη εἰς Φλώριδα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς τό ἔτος 1955. Σπούδασε εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Φλώριδος από τό ὁποῖον ἀπέκτησεν τό πτυχίον Θρησκειολογίας. Συνέχισεν τάς σπουδάς του εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης (1981) καί ὁλοκλήρωσεν τάς μεταπτυχιακάς αὐτοῦ σπουδάς εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ὑπηρέτησεν ὡς γραμματεύς εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Βουλευτοῦ Μιχαήλ Μπιλλιράκη εἰς τήν Οὐάσιγκτων (1982-1984). Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1985 ὑπό τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἰακώβου καί ἐν συνεχείᾳ Πρεσβύτερος τό ἴδιον ἔτος. Τό ἔτος 1988 ἐχειροτονήθη Ἀρχιμανδρίτης καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Σικάγου. Τήν 2αν Δεκεμβρίου 1996 ἐξελέγη Μητροπολίτης Χόνγκ-Κόνγκ καί ὑπηρέτησεν τήν ἐκεῖθεν Μητρόπολιν διά τά ἑπόμενα δέκα ἔτη. Μετετέθη εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δαρδανελλίων τό ἔτος 2007 καί ἀνέλαβεν τήν Διεύθυνσιν τοῦ Πατριαρχικοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας» εἰς τήν πόλιν Berkeley τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς. Τήν 12ην Ἰουνίου 2019 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ποιμενάρχης τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας. Ἡ ἐνθρόνισίς του ἔλαβεν χώραν τήν 27ην Ἰουλίου 2019 ἐν Λονδίνῳ εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας.