Ordination to the Priesthood of the Deacon Fr. Antonios Kakalis

Feast of Saint Panteleimon & Ordination of Fr Antonios Kakalis

Church of Saint Panteleimon and Saint Paraskevi, Harrow, NW London

Sunday, July 27, 2020

Photo courtesy: Alexios Gennaris