Archbishop Nikitas in Southampton

Archbishop Nikitas in SouthamptonChurch of Saint Nicholas, Southampton.
Sunday, 1 November 2019

Archbishop Nikitas in Southampton


Photos/Video: Dr Themis Prodromakis