Κοινή Ανακοίνωση της Εθν. Ομοσπονδίας Κυπρίων ΗΒ και της Κυπριακής Ιατρικής Εταιρείας ΗΒ