Ανακοινωθέν περί της εκδημίας του Αρχιεπισκόπου Κύπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Μεθ’ ἀφάτου λύπης, συντριβῆς καρδίας καὶ ψυχικῆς ὀδύνης ἐνημερώνουμε τὸν Κλῆρον καὶ τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς διὰ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ Πάσης Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄. Ἡ ἀπώλεια τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος, κατὰ τὴν προσφάτην ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβασμιωτατου Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων κ. Νικήτα εἰς Κύπρον τὸν παρελθόντα Σεπτέμβριον ὑπεδέχθη αὐτὸν καὶ τὴν συνοδείαν του μετὰ εἰλικρινοῦς ἀγάπης, περιβάλλων αυτούς μετὰ πατρικῆς φροντίδος, ἀπαραμίλλου λεπτότητος καὶ βαθείας καλλιεργίας, ἀφήνει δυσεκπλήρωτον κενόν εἰς τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ τὴν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον Ὀρθοδοξίαν. Εἷτο στερρὸς Ὑποστηρικτὴς καὶ Συνκυρηναῖος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, κάτοχος ἰδιαιτέρων προνομίων, ἅμα δὲ καὶ συνεχῆς κοινωνός ἀγάπης καὶ συνεργασίας μετὰ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρεταννίας.

Ὡς ἐλαχίστην ἔνδειξιν  τῆς ὁφειλομένης τιμῆς ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιπίσκοπος κ. Νικήτας θὰ παραστῇ εἰς τὴν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν ὡς μέλος τῆς τιμίας Συνοδείας τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς δέον ὅπως τελέσουν Τρισάγιον καὶ μνημονεύσουν τὸν μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ προσεχοῦς σαρανταημέρου κατὰ τὰς ἐπιμνηνοσύνους δεήσεις εἰς τοὺς κατὰ τόπους Ναούς.

Ἑνώνοντας τάς προσευχάς ἡμῶν μεθ’ ἐκείνας τοῦ εὐσεβοῦς ἀδελφοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου καὶ ἐκφράζοντες τὴν συμπαράστασιν ἡμῶν διὰ τὴν παρούσα δοκιμασίαν των, εὐχόμεθα ὅπως ὁ Πανάγαθος Θεός, ἐν τῇ ἀγάπῃ καὶ σοφίᾳ Αὐτοῦ δεχθῇ τὴν ψυχὴν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου καὶ κατατάξη αὐτὴν εἰς σκηνὰς δικαίων ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως ἔνθα ἀπέδρα πάσα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός.

Ἐκ τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς