Κυριακή της Απόκρεω

Αγίου Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων: Ομιλία εις την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου
Πηγή: Πατερικόν Κυριακοδρόμιον, Δ’ Έκδοσις (Ιερόν Κελλίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, 2019 Θεσσαλονίκη) 473-483.