Ελληνορθόδοξο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κυπριανού

Springfield Road, Thornton Heath, Surrey CR7 8DZ
Τηλ.: 020-8771 5425.
Website: www.stcypriansprimaryacademy.co.uk