Εγκύκλιος για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Ἀγαπητοί μας ἐν Κυρίῳ,

Κάθε χρόνο ὁ Ἑλληνικός Λαός γιορτάζει ἐνθυμούμενος τά γεγονότα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ὅταν ὁ τότε Πρωθυπουργός Ἰωάννης Μεταξάς μέ θάρρος διακήρυξε ὅτι ὁ Ἑλληνικός Λαός δέν θά ὑπέκυπτε στήν τυραννία καί τήν κατάκτηση. Μία ἁπλή λέξη, τό «ὌΧΙ» ἐξέφρασε το πνεῦμα, τό ἤθος καί τήν ψυχή τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Ἐνώ γιά πολλούς, τό «ὌΧΙ» φέρει μία ἀρνητική χρειά ὡς ἀρνητικό μόριο, ἡ πραγματικότητα ἧταν καί παραμένει ὅτι ἡ ἁπλή αὐτή ἔκφραση ὑπῆρξε μία ἐπιβεβαίωση τῆς ἀλήθειας, τῆς παράδοσης καί τῆς ζωῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Αὐτή ἡ ἀπόκριση τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὑπῆρξε μία ἐπιβεβαίωσις τῶν ἰδανικῶν τά ὁποῖα γεννήθηκαν καί καλλιεργήθηκαν στό λίκνο τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Οἱ ἱερές ἀξίες τῆς ἐλευθερίας, τῆς δημοκρατίας, τῆς ἀλήθειας, τῆς ἰσηγορίας καί ἄλλες δέν θά μποροῦσαν νά καταπατηθοῦν καί νά προδωθοῦν ἀπό ἕνα καθεστώς τυραννίας. Ὅπως οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ὁ κόσμος στούς περασμένους αἰώνες ἀπαιτοῦσε νά παραμένει ἐλεύθερος καί ἦταν ἕτοιμος νά θυσιαστεῖ γιά τά ἰδανικά αὐτά. Ἡ φωνή καί ἡ ἀπόκριση τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ ἧταν μία ὑπενθύμιση τῶν φωνῶν τοῦ Λεωνίδα, τοῦ Μιλτιάδη, τοῦ Θεμιστοκλῆ, τῆς Μπουμπουλίνας, τοῦ Νικηταρᾶ καί τῶν ἄλλων μεγάλων ἡρώων, πού πολέμησαν γιά τήν ἐλευθερία καί τά δικαιώματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Ὁ ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων ἧταν ἕνα μήνυμα γιά τόν εὑρύτερο κόσμο. Ἧταν μία δήλωση ὅτι κάθε ἔθνος, ὅσο μικρό καί ἄν εἶναι, πρέπει νά ἔχει τό δικαίωμα νά καθορίζει τήν δική του μοῖρα καί ταυτότητα· ὅτι ἡ τυραννία καί ἡ κατάκτηση δεν μποροῦν νά γίνουν ἀνεκτές σέ κανένα ἐπίπεδο.

Οἱ ἡρωϊκές προσπάθειες τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἔκαναν ἐπίσης καί μία διακήρυξη στήν ὑφήλιο. Τό κουράγιο, ἡ ἀποφασιστικότητα καί ἡ αὐταπάρνηση τῶν ἡρώων τῆς περιόδου αὐτῆς κάλεσε ὅλους τούς λαούς πού ἀγαποῦσαν τήν ἐλευθερία νά συσπειρωθοῦν ἐναντίον τῆς σκλαβιᾶς καί τῆς καταπίεσης. Καλούμεθα καί ἐμεῖς ἀκόμη μία φορά νά θυμηθοῦμε τίς ἡρωϊκές τους προσπάθειες καί νά μιμηθοῦμε τήν δική τους δέσμευση ὑπέρ τῆς προασπίσεως τῶν πολυτίμων ἀξιῶν καί ἰδανικῶν τῆς ἐλευθερίας καί ἰσηγορίας.

Ἔτσι λοιπόν, αὐτή ἡ γιορτή δέν ἀποτελεῖ μόνο ἡμέρα ἐνθύμισης γιά τόν Ἑλληνικό Λαό. Εἶναι καί μία πρόσκληση σε ὅλο τόν κόσμο νά γιορτάσουμε μαζί καί να τιμήσουμε ὄχι μόνον τό παρελθόν αλλά καί νά χαράξουμε μία πορεία γιά τίς μέλλουσες γενεές. Ἄς ἀναπαύσει ὁ Θεός τίς ψυχές τῶν ἡρώων τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου καί ὅλων ἐκείνων πού πολέμησαν γιά τήν ἐλευθερία ἀνά τούς αἰώνες· καί νά μᾶς κατευθύνει, καθώς καί ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, ἔτσι ὥστε νά περάσουμε τίς μέρες τοῦ βίου μας ἐν εἰρήνῃ καί ἁρμονίᾳ.

Εὐχόμενος σέ ὅλους σας ὑγεία καί τήν ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ στά ἔργα σας, διατελῶ μετά ἐγκαρδίων πατρικῶν εὐχῶν καί τιμῆς.

Λονδῖνο, 27 Ὀκτωβρίου 2019

+ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων
καί Μεγάλης Βρεταννίας Νικήτας