Το Μικρό και Μεγάλο Μήνυμα του νέου Αρχιεπισκόπου

Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου προσήλθε σήμερα το απόγευμα, 13 Ιουνίου, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ.Βρετανίας Νικήτας για την τέλεση του μικρού Μηνύματος.


“Περιχαρής ο Πατριάρχης σου, εν μέσω των ολοθύμως τιμησάντων σε διά της ψήφου αυτών αγίων συνοδικών παρέδρων, σοι αναγγέλλει επισήμως την εκλογήν σου ως ποιμενάρχου της εν Μεγάλη Βρεταννία και Ιρλανδία μεγάλης Επαρχίας του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου”, ανέφερε στην προσφώνησή του, προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μ.Βρετανίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και συνέχισε: “Προέβημεν εις τούτο, διότι, σε θεωρούμεν, άγιε αδελφέ, άξιον κατά πάντα διά την θέσιν και την ευθύνην ταύτην. Είσαι άξιος, διότι έχεις ήθος, μόρφωσιν και παιδείαν, γλωσσομάθειαν, ποιμαντορικήν πείραν εκ της εν Ασία δεκαετούς αρχιερατικής διακονίας σου, έχεις τελείαν αφοσίωσιν και ευλάβειαν εις την κοινήν ποτνίαν Μητέρα Εκκλησίαν, και πάντα ταύτα αποτελούν ως τόσα εχέγγυα διά την πλήρη επιτυχίαν του έργου σου εις την νέαν επίζηλον επαρχίαν σου”.

Ο Παναγιώτατος στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πλούσια ποιμαντική διακονία του νέου Αρχιεπισκόπου στην Ασία και την Αμερική, και επισήμανε ότι τον αναμένουν τώρα οι πολυάριθμοι πιστοί στην γηραιάν Αλβιώνα, ιδιαιτέρως εκείνοι από την Ελλάδα και την Κύπρο, “άπαντες προσβλέπουν εις τον αφικνούμενον εκείσε νέον πατέρα και ποιμενάρχην των και τον αναμένουν διά να τους στηρίζη, να τους αγιάζη, να τους ευλογή, να τους ομιλή διά το νόημα της ζωής, διά τον αιώνιον προορισμόν των”.

“Την Επαρχίαν Θυατείρων”, συνέχισε ο Πατριάρχης, “εποίμαναν διαπρεπείς Ιεράρχαι της Μητρός Εκκλησίας, ως οι Γερμανός Στρηνόπουλος, Αθηναγόρας Καββάδας και Αθηναγόρας Κοκκινάκης, ο δε απερχόμενος Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος διεκρίθη διά την εργατικότητά του και την αφοσίωσίν του εις το Ιερόν ημών Κέντρον, διακονήσας την Αρχιεπισκοπήν Θυατείρων επί σειράν πολλών ετών ως ιερεύς, βοηθός Επίσκοπος και άνω των 30 ετών ως ποιμενάρχης αυτής.

Εις σε, φίλτατε άγιε Θυατείρων, εναπόκειται τώρα να γράψης νέας λαμπράς σελίδας δόξης και τιμής διά την Επαρχίαν σου και διά την Μητέρα Εκκλησίαν, να ευαρεστήσης Θεώ και ανθρώπους, να αισθανόμεθα υπερήφανοι διά σε και διά την ποιμαντορίαν σου ημείς οι επαξίως τιμήσαντές σε κατά την χθεσινήν συνεδρίαν του ιερού τούτου σώματος.

Και σε ετιμήσαμεν, διότι όπως εγράφη προς τον άγγελον της εν Θυατείροις εκκλησίας: “Οίδα σου τα έργα και την αγάπην και την πίστιν και την διακονίαν και την υπομονήν σου, και τα έργα σου τα έσχατα πλείονα των πρώτων”(Αποκ. 2,19).

Λοιπόν, αδελφέ και συνεργέ εν Κυρίω! Πορεύου και εργάζου και πολλαπλασίαζε τα έργα σου πίστεως και αγάπης, διακονίας και υπομονής, και ημείς άπαντες θα είμεθα εις το πλευρόν σου συν-αγωνιζόμενοι και συμπροσευχόμενοι διά την από Θεόν ικάνωσίν σου. Άξιος!”

Στην αντιφώνησή του ο νέος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ.Βρετανίας εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για την εκλογή του.

Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία των Συνοδικών Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετανίας τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή του, και απάντησε με το κείμενο της Ευχαριστίας για την γενομένη πρόκριση της Εκκλησίας προς το πρόσωπό του, αποδεχόμενος το γεγονός με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.

Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές όλων των παρισταμένων.