Αποφάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά τη συνεδρία της 12ης Ιουνίου 2019

Συνῆλθε σήμερον, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν αὐτῆς συνεδρίαν τήν Τετάρτην, 12ην τ.μ. Ἰουνίου 2019.

Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην, προτάσει τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, θεωρήσασα τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας ὡς διαμείνασαν ἐν τοῖς πράγμασιν ἀπροστάτευτον, συνεπείᾳ τοῦ σοβαροῦ κλονισμοῦ τῆς ὑγιείας καί τῆς, ὡς ἐκ τούτου, ἀδυναμίας ἀσκήσεως τῶν ποιμαντικῶν του καθηκόντων τοῦ ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντος Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Γρηγορίου, ἀφ΄ἑνός μέν κατέλεξεν αὐτόν μεταξύ τῶν ἐφησυχαζόντων Ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου, ὑπό τόν τίτλον τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου πρώην Θυατείρων, ἀφ΄ἑτέρου δέ ἐξελέξατο παμψηφεί διάδοχον αὐτοῦ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν (Λιούλιαν), διακονοῦντα ἐν Η.Π.Α.

Ἐξ ἄλλου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε τήν μετονομασίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τορόντο εἰς Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Καναδᾶ, τόν δέ ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντα Σεβ. Μητροπολίτην κ. Σωτήριον, εἰς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Καναδᾶ, ὑπέρτιμον καί ἔξαρχον πάσης Ἀρκτικῆς, τηρουμένης τῆς ἐν τῷ Συνταγματίῳ τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου θέσεως αὐτοῦ.

Τέλος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, δεχθεῖσα τήν μετάνοιαν καί τήν ἐκζήτησιν συγγνώμης τοῦ ἐν Αὐστραλίᾳ πρώην Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως Παύλου ᾖρε τήν ἐν καιρῷ ἐπιβληθεῖσαν αὐτῷ καθαίρεσιν καί, συνηγοροῦντος καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου, ἐπανέφερεν αὐτόν εἰς τόν ἐπισκοπικόν βαθμόν καί τόν ἀποκατέστησε μέ τόν αὐτόν τίτλον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου