Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2017
Home arrow Encyclicals of the Patriarch arrow Ημέρα προσευχ?ς υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος 2010 arrow Library arrow Encyclicals of the Patriarch 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z


Ημέρα προσευχ?ς υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος 2010 PDF Print

Ἀριθμ.Πρωτ.828

 

?έκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 

Ὁ μακαριστός προκάτοχος ἡμῶν ἀοίδιμος Πατριάρχης Δημ?τριος ἔχων πλ?ρη ἐπίγνωσιν τῆς κρισιμότητος τῆς περιβαλλοντικῆς κρίσεως, καθώς καί τῆς εὐθύνης τῆς Ἐκκλησίας διά τ?ν ἄμεσον καί ἀποτελεσματικ?ν ἀντιμετώπισίν της, ἐξέδωκε πρό δύο καί πλέον δεκαετιῶν τ?ν πρώτην ἐπίσημον ἐγκύκλιον διά τ?ν διαφύλαξιν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἡ ἐγκύκλιος ἐκείνη, διά τῆς ὁποίας ἡ Μ?τηρ Ἐκκλησία καθιέρωσεν ἐπισ?μως τ?ν α’ Σεπτεμβρίου, ἀρχ?ν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ὡς ἡμέραν προσευχῆς διά τ?ν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος, ἀπηυθύνετο πρός τό πλ?ρωμα τῆς Ἐκκλησίας εἰς ὅλα τά μ?κη καί πλάτη τῆς γῆς.


Ὅπως μέ διορατικότητα εἶχεν ἐπισημάνει τότε ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ σημασία τοῦ εὐχαριστιακοῦ καί ἀσκητικοῦ ?θους τῆς παραδόσεώς μας ἀναδεικνύεται ὡς μεγίστη καί κρίσιμος προσωπικ? συνεισφορά εἰς τόν καλόν καί πανανθρώπινον ἀγῶνα τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ὡς Θείας Κτίσεως καί κοινῆς κληρονομίας. Σ?μερον, μεσούσης μιᾶς ἄνευ προηγουμένου οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ ἀνθρωπότης δοκιμάζεται πολλαχῶς. Ἡ δοκιμασία ὅμως αὕτη δέν ἀφορᾷ μόνον εἰς τάς προσωπικάς δυσκολίας ἑνός ἑκάστου ἐξ ἡμῶν, ἀλλά εἰς τ?ν ἀνθρωπότητα συνολικῶς ὡς κοινωνίαν, συμπεριφοράν καί ἀντίληψιν διά τόν περιβάλλοντα κόσμον καί ἱεράρχησιν ἀξιῶν καί προτεραιοτ?των.


Εἶναι σημαντικόν, ἡ παροῦσα θλιβερά οἰκονομικ? κρίσις νά ἀποτελέσῃ ἔναυσμα διά τ?ν πολυθρυλουμένην καί ἀπολύτως ἀναγκαίαν στροφ?ν πρός τ?ν περιβαλλοντικῶς βιώσιμον ἀνάπτυξιν. Πρός ἐκεῖνο τό πρότυπον δηλαδ? τῆς οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς πολιτικῆς, ἡ ὁποία θέτει ὡς βάσιν τό περιβάλλον καί ὄχι τό ἀνεξέλεγκτον οἰκονομικόν κέρδος. Ἄς ἀναλογισθῶμεν ὅλοι ἐπί παραδείγματι τί δύναται νά συμβῇ εἰς κράτη, τά ὁποῖα σ?μερον πλ?ττονται ἐντόνως ἐκ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καί πενίας, ὅπως ἡ Ἑλλάς, ἡ ὁποία διαθέτει ταὐτοχρόνως ἐξαιρετικόν φυσικόν πλοῦτον: μοναδικά οἰκοσυστ?ματα, σπάνια εἴδη χλωρίδος καί πανίδος καί φυσικούς πόρους, ὡραιότατα τοπία, ἄφθονον ?λιον καί ἄνεμον. Ἐάν τά οἰκοσυστ?ματα ὑποβαθμισθοῦν καί ἐκλείψουν, οἱ φυσικοί πόροι ἐξαντληθοῦν καί τά τοπία καταστραφοῦν, ἐνῷ ἐκ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς προκύψουν ἀπρόβλεπται καιρικαί συνθῆκαι, ποία θά εἶναι ἡ βάσις καί τό οἰκονομικόν μέλλον τῶν κρατῶν αὐτῶν καί συνολικῶς τοῦ πλαν?του;


Ἐκτιμῶμεν, λοιπόν, ὅτι τώρα καθίσταται ἀδ?ριτος ἡ ἀνάγκη διά τ?ν συνάρθρωσιν κοινωνικῶν συναινέσεων καί πολιτικῶν πρωτοβουλιῶν, ?στε νά καταστῇ δυνατ? ἡ στροφ? πρός μίαν ὁδόν ἀειφορίας καί οἰκολογικῶς βιωσίμου ἀναπτύξεως.


Διά τ?ν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας, ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος, ὡς θείας καί «καλῆς λίαν» κτίσεως, ἀποτελεῖ μεγίστην εὐθύνην διά τόν ἄνθρωπον, ἀνεξαρτ?τως τῶν ὑλικῶν ? οἰκονομικῶν ὠφελειῶν τάς ὁποίας δύναται νά ἀποφέρῃ. Ἡ ἄμεσος διασύνδεσις τῆς θεοσδότου ὑποχρεώσεως καί ἐντολῆς «ἐργάζεσθαι καί φυλάσσειν» μέ κάθε πτυχ?ν τῆς συγχρόνου ζωῆς, ἀποτελεῖ τ?ν μόνην ὁδόν διά τ?ν ἁρμονικ?ν συνύπαρξιν μέ ἕκαστον στοιχεῖον τῆς κτίσεως καί μέ τό σύνολον τοῦ φυσικοῦ κόσμου ἐν γένει.


Καλοῦμεν λοιπόν πάντας, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, εἰς τόν τιτάνειον ἀλλ᾿ ὅμως δίκαιον ἀγῶνα διά τόν μετριασμόν τῆς περιβαλλοντικῆς κρίσεως καί τ?ν ἀποτροπ?ν τῶν χειροτέρων ἐκ τῶν ἐπιπτώσεων αὐτῆς, μέ ἀπώτερον σκοπόν τ?ν ἐναρμόνισιν τοῦ προσωπικοῦ ἀλλά καί τοῦ συλλογικοῦ μας τρόπου ζωῆς καί σκέψεως μέ τάς ἀπαιτ?σεις διαβιώσεως καί διατηρ?σεως τόσον τῶν φυσικῶν οἰκοσυστημάτων καί ἑνός ἑκάστου ἐκ τῶν εἰδῶν χλωρίδος καί πανίδος, ὅσον καί τοῦ σύμπαντος κόσμου ὡς ἑνιαίου καί ἀδιαιρέτου συνόλου.


,βι’ Σεπτεμβρίου α’

+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος,

 ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

καί διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

 
< Prev   Next >

Find us on Facebook

Follow us on Facebook

British Saints

Greek Orthodox Schools

Saint Cyprian Greek Orthodox Primary Academy 

St Andrew the Apostle Greek Orthodox School 

RSS Feed