Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2017
Home arrow Encyclicals of the Patriarch arrow Μ?νυμα διά τ?ν παγκόσμιον ἡμέρα περιβάλλοντος 2010 arrow Library arrow Encyclicals of the Patriarch 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z


Μ?νυμα διά τ?ν παγκόσμιον ἡμέρα περιβάλλοντος 2010 PDF Print E-mail

Μ Η Ν ? Μ Α

?ΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟ?Η?ΟΣ

?Ο? ΟΙΚΟ?ΜΕΝΙΚΟ? ΠΑ?ΡΙΑΡΧΟ?

κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο ?

ΔΙΑ ?ΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΗΜΕΡΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ?ΟΣ

5 Ἰουνίου 2010

* * *

 

Ἐπί ἔτη πολλά ἀσχολουμένη ἡ ἡμετέρα Μετριότης περί τά προβλ?ματα τά σχέσιν ἔχοντα πρός τόν περιβάλλοντα ἡμᾶς κόσμον, advice διεπίστωσεν ὅτι βασικόν αἴτιον πασῶν τῶν καταστροφῶν ἐν τῇ δημιουργίᾳ εἶναι ἡ πλεονεξία καί ἡ συνεχ?ς τάσις ἀκράτου πλουτισμοῦ τῶν κατοίκων τῶν λεγομένων «ἀνεπτυγμένων» χωρῶν.

            Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν Πατέρες ἐδίδαξαν ἀλλά καί ἔζησαν τόν Παύλειον λόγον «ἔχοντες διατροφάς καί σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» (Α?ιμ. 6, 8) ἀκολουθοῦντες ἐν ταυτῷ τ?ν Σολομώντειον προσευχ?ν «πλοῦτον καί πενίαν μ? μοι δῷς, σύνταξόν δέ μοι τά δέοντα καί αὐτάρκη» (Παροιμίαι ΚΔ’). περαιτέρω τούτων «εἰς τ?ν ἀπηγορευμένην περπερίαν ἐκπίπτουσιn», ὡς διδάσκει φωστ?ρ τῆς Καισαρείας, μέγας Βασίλειος.

            Καθά δέ λέγει τῆς ἡμετέρας Μετριότητος προκάτοχος, Ἱερός Χρυσόστομος Ἰωάννης, «φεύγωμεν ἐν ἅπασι τοῖς πράγμασι τ?ν πλεονεξίαν καί τό τ?ν χρείαν ὑπερβαῖνον» (ὁμιλία ΛΖεἰς τ?ν Γένεσιν), διότι αὕτη «πρός ἐσχάτην ὠμότητα καί ἀπανθρωπίαν γυμνάζει τούς ἁλόντας» (Ὁμιλία ΠΓεἰς Ματθαῖον) καί «οὐκ ἀφίησιν ἀνθρώπους εἶναι τούς ἀνθρώπους, ἀλλά θηρία καί δαίμονας» (Ὁμιλία ΛΘεἰς ΑΚορινθίους).

            Ἔχοντες λοιπόν κατά νοῦν ὅτι Ὀρθοδοξία σημαίνει τ?ν ἀπόρριψιν παντός περιττοῦ καί ὅτι Ὀρθόδοξος Χριστιανός εἶναι «οἰκονόμος καλός ποικίλης χάριτος Θεοῦ» (ΑΠέτρου 4, 10), περαίνομεν τό ἁπλοῦν τοῦτο μ?νυμα διά τινος παλαιᾶς μικρᾶς ἱστορίας, ἐξ ἧς πᾶς νο?μων δύναται νά ἀντιληφθῇ πῶς οἱ παλαιοί, ἄνευ πτυχίων, ἀλλ᾿ ἐν θερμῇ πίστει καί σεβασμῷ πρός τ?ν δημιουργίαν, ἀντελαμβάνοντο τ?ν οὐσίαν τοῦ τί ἐστι περιβάλλον καί πῶς διατηρεῖται ἀνέπαφον καί ἀεί ἀκμάζον:

            Ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ τοῦ Σινᾶ, «περί Γεωργίου˙ ?ούτῳ τῷ δικαίῳ Γεωργίῳ παρέβαλόν ποτε ὀκτώ Σαρακηνοί πεινῶντες, καί μηδέν τό σύνολον τοῦ αἰῶνος τούτου ἐσχηκώς δοῦναι αὐτοῖς, τ?ν γάρ κάππαριν τ?ν ἀγρίαν ὠμ?ν ?σθιε, δυναμένην καί κάμηλον ἀποκτεῖναι τῇ πικρότητι, οὐκ ἠδύναντο ἐσθίειν. Ὁρῶν οὖν αὐτούς δεινῶς λιμώττοντας, λέγει ἑνί ἐξ αὐτῶν˙ Λαβέ τό τόξον καί πέρασον τόν βουνόν τοῦτον˙ εὑρ?σεις ἀγέλην αἰγαγρίων καί τόξευσον ἕν ἐξ αὐτῶν, οἷον θέλεις καί μ? δοκιμάσῃς τοξεῦσαι ἄλλο. Ἀπελθών οὖν ὁ Σαρακηνός καθώς εἶπεν αὐτῷ ὁ γέρων καί τοξεύσας καί σφάξας τό ἕν, ἐδοκίμασε τοξεῦσαι καί ἕτερον, καί εὐθέως ἐκλάσθη τό τόξον αὐτοῦ. Ἐλθών οὖν καί ἐνέγκας τό κρέας διηγ?σατο τοῖς ἑταίροις αὐτοῦ τό γεγονός εἰς αὐτόν».

 
< Prev   Next >

Find us on Facebook

Follow us on Facebook

British Saints

Greek Orthodox Schools

Saint Cyprian Greek Orthodox Primary Academy 

St Andrew the Apostle Greek Orthodox School 

RSS Feed