Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2017
Home arrow Library arrow Εγκύκλιος για τη Μ. Τεσσαρακοστή 2017 arrow Library arrow Archbishop's Encyclicals 2017 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z


Εγκύκλιος για τη Μ. Τεσσαρακοστή 2017 PDF Print

Ἀγαπητοί μας ἐν Κυρίῳ,

 

Μέ τήν εἴσοδό μας εἰς τήν ἱερά καί κατανυκτική περίοδο τοῦ Τριωδίου καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀπευθύνω τοῦτο τό γράμμα γιά νά σᾶς εὐχηθῶ καλό στάδιο καί ὡραίους ἱερούς πνευματικούς ἀγῶνες στήν καθημερινή μας ζωή, ὥστε ὑγιεῖς στό σώμα καί τήν ψυχή, νά φθάσουμε τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στήν περίοδον αὐτήν ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τήν πλούσια λειτουργική καί λατρευτική της παράδοση καί καλεῖ τά παιδιά της νά μετάσχουν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῶν ἡμερῶν, νά ψάλλουν τούς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας, νά ἐκκλησιάζονται τακτικά τίς Κυριακές καί τίς Γιορτές, νά κοινωνοῦν συχνά καί μετά φόβου Θεοῦ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, τοῦ σώματος καί τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον. Νά μελετοῦμε τό Εὐαγγέλιο καί νά προσευχόμαστε ἀδιαλείπτως καί ἐν μετανοίᾳ καί κατανύξει νά ζητοῦμεν ὅλοι ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί τό ἔλεος καί τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά νά γίνουμε ἄνθρωποι τέλειοι ἐν Χριστῷ σύμφωνα μέ τό θέλημα Του, ὁ ὁποῖος ἄφησε τόν ἑαυτό Του ὑπόδειγμα αἰώνιον καί μᾶς καλεῖ νά ἀκολουθήσουμε τά ἴχνη Του.

Ἡ περίοδος αὐτή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μᾶς προβάλει ἀνάγλυφα, ζωντανά τήν εἰκόνα τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία σά νύμφη ἄμωμος τοῦ Χριστού ἀγωνίζεται τόν καλόν ἀγώνα γιά νά εὕρει ἔλεος καί χάριν ἀπό τόν Κύριό της. Μᾶς προβάλλει ἡ Μάνα Ἐκκλησία τούς θριάμβους, τούς πνευματικούς ἀγῶνες, τά δάκρυα καί τίς προσευχές τῶν Ἁγίων παιδιῶν της, τά ὁποῖα «διά πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἐγενήθησαν ἰσχυροί ἐν πολέμῳ» μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, ὁ ὅσιος Ἰωάννης, συγγραφέας τῆς Κλίμακος, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί οἱ Πρόμαχοι τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, παρελαύνουν μπροστά μας γιά νά μᾶς ἐνισχύσουν, νά μᾶς διδάξουν, νά μᾶς ἐμπνεύσουν καί νά μᾶς παρηγορήσουν, ὥστε κι ἐμείς οἱ «περιλειπόμενοι», νά σηκώνουμε μέ ὑπομονή τό δικό μας σταυρό, τή δική μας πνευματική σκυτάλη βέβαιοι καί ἐλπιδοφόροι ὅτι ἔχουμε τούς Ἁγίους Ἀποστόλους, τούς Μάρτυρες, τούς Ὁσίους καί Δικαίους φίλους καί ἱερούς μεσίτες καί πρεσβευτές μας στοῦ βίου τήν θάλασσαν.

Ἡ μέριμνα γιά τήν παιδεία καί τή μόρφωση τοῦ χαρακτήρα τῶν παιδιῶν, ὁ σεβασμός πρός τήν οἰκογένεια, τούς γονεῖς, τούς Ἄρχοντες καί διδασκάλους καί τούς μεγαλύτερους, ἡ πίστη στό Θεό καί τίς μεγάλες ἀξίες τοῦ βίου, ἡ διάκριση τοῦ αἰωνίου ἀπό τό πρόσκαιρο, τοῦ καλοῦ ἀπό τό κακό, τήν ἁμαρτία ἀπό τήν ἀρετή. Ἡ προστασία τῆς Νεολαίας ἀπό τά ναρκωτικά καί τά οἰνοπνευματώδη ποτά, ἀποτελοῦν χρέος ὅλων μας: Νά μή λησμονοῦμε τοῦ τελώνη τήν ταπείνωση καί τήν «εὐκατάνυκτον εὐχήν ζηλώσαντες, μή τά ὑψηλά φρονῶμεν». Νά ἀκολουθήσουμε καί νά κάνουμε πράξη καί βίωμα τῆς ζωῆς μας τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου ὁ ὁποῖος μᾶς παραγγέλλει: «οὕτω πολιτευθῶμεν· πεινῶντας διαθρέψωμεν, διψῶντας ποτίσωμεν, γυμνοὺς περιβαλώμεθα ξένους, συνεισαγάγωμεν, ἀσθενοῦντας, καὶ τοὺς ἐν φυλακῇ, ἐπισκεψώμεθα». Ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς μας τούς ἐλαχίστους, εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά γίνουμε μέλη τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Μνημονεύουμε τά μηνύματα τοῦ πνευματικού ἀνεφοδιασμοῦ τά ὁποῖα προβάλει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ὑπενθυμίζομε τήν ἱερά μετάνοια, τήν συγχώρηση, τήν ταπεινοφροσύνη, τή νηστεία, τήν ἐλεημοσύνη καί τά δάκρυα μέ τά ὁποῖα καθαρίζουμε καί τό νοῦ καί τήν ψυχή μας καί ἁγνίζουμε τήν ὕπαρξή μας. Ἔτσι, ἔτοιμοι θά ὑποδεχθοῦμε τόν Νυμφίο Χριστό καί μετ’ αὐτοῦ θά εἰσέλθουμε εἰς τούς γάμους τῆς οὐρανίου Βασιλείας Του, τήν ὁποία προετοίμασε ἀπό καταβολῆς κόσμου γιά τούς δούλους Του.

Εὐχόμενος ὅπως μέ ὑγεία, χαρά καί εἰρήνη περάσουμε τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί ἐν εὐλαβείᾳ καί κατανύξει ἑορτάσωμεν τά Ἅγια Πάθη καί τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διατελῶ μετά θερμῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τιμῆς.

 

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2017.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων &

Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

 
< Prev   Next >

Find us on Facebook

Follow us on Facebook

Greek Orthodox Schools

Saint Cyprian Greek Orthodox Primary Academy 

St Andrew the Apostle Greek Orthodox School